Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 39005 Tábor

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“

Robert Fulghum

 

 

Školka pro život

aneb

chceme být zdraví, mít se rádi a hodně se naučit

 

Školní vzdělávací program vypracovaný podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod. č.j.32405/2004-22

 

Platnost od 1. 9. 2016

       

1.    Identifikační údaje: 

 

Předkladatel:

     Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732, 39005 Tábor

 

Kontakty: tel. 381262270

                       739570163

 

Zřizovatel:

    Město Tábor

     39001 Tábor

 

     Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Tábor, Helsinská 2732: PaeDr.Alena Heršálková             

    Vedoucí učitelka:                                                                                       Mgr.Dana Havlíková

                                                                          

    Personál odloučeného pracoviště Světlogorská 2770

    Učitelky:                                    Hana Bardoňová

                                                        Štefánie Bokrová

                                                        Radka Cisárová Andreasová                          

                                                        Eva Gardošová

                                                        Bc. Kateřina Havlíková

                                                        Marie Kalafutová

                                                        Olga Kainráthová

                                                        Jana Krajícová

                                                        Jiřina Kolorosová

                                                        Jana Medvecká

                                                        Helena Kočerová

                                                        Lenka Jelínková

                                                        Libuše Velková

                                                        Lucie Gardošová  

 

                       

     Školnice:                                   Emílie Kolářová

     Uklízečky:                                 Hana Babická

                                                        Jitka Vávrová                       

                                                        Ivana Voráčková

                                                        Eva Kabešová

                                                        Jana Hubinová

                                                        Marie Straková

   

     Vedoucí školní jídelny:  Ilona Kratzerová

     Kuchařky:                                Alena Jenšíková

                                                        Veronika Dvořáková

                                                        Marie Bezemková

 

                                            

2.    OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY V ŠVP

 

Krátká historie školy

       Tábor , Světlogorská 2770 zahájila provoz v září 1987 jako polovina celkem plánované šesti pavilónové MŠ, která sloužila pro jihozápadní část sídliště Lužnice. Druhá polovina měla být dostavěna a zprovozněna v roce 1990. Po společenských změnách v r. 1989 bylo rozhodnuto o ukončení bytové výstavby sídliště a mezitím již téměř dostavěné tři pavilony byly stavebními úpravami přebudovány na třídy základní školy ve správě ZŠ Tábor, Světlogorská 2771. Tím se do správy ZŠ dostala i sauna, která byla pro MŠ vybudována, ale po celou dobu provozu je mateřskou školou využívána.

         Mateřská škola v r. 1987 zahajovala provoz jako šesti třídní včetně jedné jeslové třídy. Od r.1990 byla jeslová třída zrušena a nahrazena další třídou mateřské školy. Mateřská škola má od počátku svojí školní kuchyni, umístěnou v hospodářském pavilonu, který spojuje pavilony MŠ.

Školní zahrada prostorově i vybavením vyhovovala provozu.

         r.1999 po poklesu narozených dětí byl snížen provoz MŠ o jednu třídu a v uvolněných prostorách vznikla tělocvična. Ta byla postupně vybavena sportovním vybavením, které není možno přenášet, takže došlo k výraznému obohacení tělovýchovných aktivit.

         V průběhu strukturálních změn ve školství se MŠ Světlogorská stala v r. 2003 součástí MŠ Angela Kančeva a od roku 2005 součástí ZŠ Tábor, Helsinská 2732. Od září 2005 byl jeden pavilon ze tří, uvolněných ZŠ Tábor, Světlogorská, která se stala též součástí ZŠ Tábor, Helsinská přebudován opět pro potřeby mateřské školy. Tato změna byla vynucena sloučením mateřských škol na sídlišti Lužnice- MŠ Helsinská, v této době pouze 3třídní, byla přesunuta též do Světlogorské.

 

Současný stav

       Čtyři pavilony jsou obsazeny osmi třídami mateřské školy, jedna třída dalšího pavilonu slouží jako tělocvična a přilehlé prostory jsou využívány pro další aktivity MŠ – výtvarný kroužek, výuka angličtiny, taneční škola Atak, moderní tanec CODA, veselé pískání, keramika, kroužek polytechnické výchovy, počítačová učebna. V tělocvičně mateřské školy máme horolezeckou stěnu pro děti. Ostatní prostory jsou pronajímány. Další tělovýchovné aktivity – cvičení sportovních tříd, probíhá ve velké tělocvičně na bývalé ZŠ. Světlogorská.

                   V pátém pavilonu byla v  roce 2012 zřízena nová třída mateřské školy, čímž došlo k navýšení kapacity mateřské školy o 24 dětí. V současné době je kapacita 248 dětí.

       V létě využíváme dětská brouzdaliště a zahradní sprchy, které byly v roce 2014 zrekonstruovány na moderní dětská brouzdaliště se solární sprchou.

         Zahrada mateřské školy byla v roce 2009 vybavena novými prvky, vzniklo „ Oranžové hřiště, “ které financovali ČEZ a zřizovatel město Tábor. V roce 2015 jsme v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „ Podpora školství vybavili zahradu u pavilonu E novými hracími prvky.  Nyní je naše MŠ ve velké míře využívá.

   V roce 2009 instalováno WC a zahradní vývod sprchy pro pavilon D. V roce 2009 byla provedena obnova první etapy rekonstrukce chodníků v mateřské škole. Postupně se rekonstruuje zahradní oplocení s výsadbou tújí.

         Ve všech pavilonech proběhla rekonstrukce dětských umýváren, osvětlení a v r. 2005 byly obnovené venkovní nátěry- vrat, pergol, pískovišť, parapetů, kolotoče a ostatního vybavení hřiště. V roce 2007 byla na pavilonu A provedená výměna oken ve třídách a dokončení šatnách bylo provedeno v roce 2010. V roce 2015 byla dokončená výměna oken na pavilonu B a v roce 2016 na pavilonu C..

         Průběžně provádíme malování tříd přilehlých prostor, regulaci vytápění.

         Ve školním roce 2009/2010 jsme dokončili ve všech třídách výměnu původních stolečků a židlí a starých, bezpečnosti nevyhovujících šatních bloků.

         V roce 2016 došlo k postupné výměně dětského nábytku ve třídách, tak aby byl v souladu s individuálními potřebami dětí.

         Jako první MŠ v Táboře jsme dostali do jedné třídy interaktivní tabuli, v současné době máme interaktivní tabuli již ve třech třídách.

         V jedné místnosti MŠ máme zařízený výtvarný ateliér, který slouží i k tvoření dětí v rámci keramiky- máme i svojí pec na vypalování výrobků.

         Zároveň byla vybudována z jednoho kabinetu počítačová učebna, vybavená 15 počítači a dataprojektorem. Tato učebna slouží k seznámení dětí s počítačem a k logopedické prevenci.

         V rámci našeho projektu polytechnické výchovy jsme začali s budováním učebny s nářadím pro činnosti nadstandartní aktivity „ Malý kutil“.

         Rekonstrukcí prošla také kancelář mateřské školy, vybudovaly se nové vstupní dveře do kanceláří MŠ a děti s p. učitelkami vymalovali výjevy z pohádek spojovací chodbu.

         V  roce 2014 došlo k dokončení nového chodníku v prostoru celé mateřské školy.

Prostory pavilonů, které nejsou dosud přebudovány pro potřeby MŠ, jsou prozatímně využívány také při potřebách rekonstrukcí a pronajímány a v případě nárůstu předškolních dětí je možno urychleně upravit pro potřeby MŠ.

         Rekonstrukcí prošla také školní kuchyně- nové vybavení el.sporáky, smažící pánve frima , odšťavňovače, regenerační skříň a pořízení nové multifunkční pánve.

 

3.    PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

 

       V mateřské škole pracují zkušené učitelky, většina má více než 20 let praxe, v letošním roce jsme přijali dvě nové p. učitelky. Celý kolektiv se snaží spolupracovat a vzájemně si předávat zkušenosti z dalšího vzdělávání a praxe. Pedagogický styl učitelek je podporující, sympatizující, počítá s aktivní spoluúčastí dětí. Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace i s přítomností rodičů.

         Děti mají ve třídách vytvořené pěkné prostředí, k dispozici velké množství pomůcek a hraček. Prostorové uspořádání tříd si mohou učitelky měnit volně podle svých představ a potřeb, dbají na přístupnost hraček, aby si je děti mohly samy brát a uklízet.

         Děti mají dostatek pohybu v mateřské škole, v tělocvičně i na školní zahradě, vycházky jsou pro děti bohaté obsahově i pohybově vzhledem k poloze mateřské školy.

         Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí, dílčí problémy se vyskytují při práci s dětmi s pětidenní docházkou.

         Dbáme na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti, vhodnou pomůckou jsou pro nás interaktivní tabule.

         Učitelky pravidelně informují rodiče o individuálních pokrocích v rozvoji i učení, domlouvají se na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Ve vztazích s rodiči se snaží o oboustrannou důvěru a otevřenost. Zároveň chrání soukromí rodiny a zachovávají potřebnou mlčenlivost o jejích vnitřních záležitostech.                  

         Ve spolupráci se zřizovatelem plánujeme výměnu oken v celém areálu mateřské školy.  Modernizovat a dotvářet prostředí mateřské školy patří k plnění cílů školního vzdělávacího programu.

       V mateřské škole máme celou matriku a pedagogickou agendu v elektronické podobě, program s elektronickou třídní knihou ve všech třídách mateřské školy.

V mateřské škole máme vybavenou počítačovou učebnu, dílnu k polytechnické výchově.. V rámci logopedického projektu jsme pořídili další interaktivní tabuli a tablety na každý pavilon.

 

Životospráva, psychohygiena a psychosociální podmínky

 

         Mateřská škola má vlastní školní jídelnu, jídlo se podává třikrát denně – jsou to dvě svačinky, oběd a pitný režim. Ten je zajišťován jednak nápoji v průběhu dne dle jídelního lístku, dále dostatečným množstvím čaje v průběhu celého dne. Skladba jídelního lístku odpovídá zásadám zdravé výživy, je předkládaná dětem v cca tříhodinových intervalech. Děti mají možnost ovlivnit velikost předkládané porce, v žádném případě nejsou do jídla nuceny.

         V rámci projektu „ Zdravý úsměv“ si děti po každém jídle čistí zuby.

         Odpolední odpočinek trvá dvě hodiny, u starších dětí je postupně zkracován a nahrazován různými činnostmi, kroužky. Děti, které nespí, mají možnost si na lehátku hrát s plyšovou hračkou tak, aby nerušily spící děti.

         Děti chodí denně ven. K pobytu venku je využívána především školní zahrada, podle výchovného plánu chodí děti na vycházky s různým cílem. Dopolední pobyt venku trvá obvykle dvě hodiny, délka se mění v souvislosti se změnami počasí, kvalitou ovzduší, mimořádnými akcemi apod., posouzení je v plné kompetenci učitelek. Zejména v letních měsících jdou na zahradu děti ještě i po odpolední svačině a mohou si tak hrát venku až do příchodu svých rodičů. Ve spolupráci s rodiči dbáme, aby měly děti pro pobyt venku vhodné oblečení a obuv.

         V rámci otužování se děti postupně učí svlékat na cvičení, aby nedocházelo k propocení oděvu, a cvičíme v dostatečně větrané místnosti bez průvanu.

Otužování vodou provádíme zejména v letních měsících ve školních brouzdalištích nebo s využitím přenosné sprchy, od října do května pak sanováním dětí. Děti mají dostatek volného pohybu ve třídě, na zahradě i na vycházkách.

         Pokud mají rodiče zájem, jejich děti navštěvují ( za sníženou cenu) solnou jeskyni, máme velké úspěchy u rodičů se zdravotními výsledky dětí – alergie, ekzémy.

         Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace jednak možností přítomnosti rodiče ve třídě, jednak postupným prodlužováním pobytu v mateřské škole.

Chráníme děti před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

         V naší mateřské škole jsou vytvářeny takové interpersonální vztahy, které mají napomáhat pohodové atmosféře školy, učitelky vzájemně spolupracují, jsou vůči sobě vstřícné, ochotné a podle potřeby si předávají zkušenosti. Tato školní atmosféra se často přenáší i do osobního života zaměstnankyň a lze bez nadsázky říci, že učitelky i ostatní personál jsou nejen kolegyně, ale i přítelkyně, které mají společný pracovní cíl – vytvořit školku plnou pohody.

         Všechny děti v mateřské škole mají stejná práva, možnosti i povinnosti. Rozvíjíme v dětech důvěru ve vlastní schopnosti a posilujeme jejich sebevědomí, podporujeme snahu a aktivitu dětí ze sociálně znevýhodněného a jazykově odlišného prostředí. Učíme děti dívat se kolem sebe, učit se zájmu vše pochopit, co život přináší, přijímat změny a přizpůsobovat se jim. Učíme děti žít mezi ostatními, komunikovat s nimi a respektovat je, vytvářet ohleduplné vztahy ke svému okolí i k životnímu prostředí.

 

Zásady pro učitele v práci s dětmi:

 

-         být tolerantní k dětem

 

-         vytvářet podmínky pro postupnou adaptaci dítěte

 

-         respektovat potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální)

 

-         nepodceňovat ani nezesměšňovat dítě

 

-         snažit se vytvářet kamarádské prostředí ve třídě

 

-         učit děti pravidlům soužití s kamarády

 

-         navozuje atmosféru důvěry mezi dítětem a dospělým

 

-         využívá metod hodnocení, kde převažuje metoda pochvaly

 

-         při jídle tolerovat návyky a zvyky dětí, nenutit děti do jídla

 

Organizace chodu mateřské školy

 

Provoz mateřské školy: pracovní dny 6.00 – 16.30 hodin, na pavilonu A,E a C provoz od 6.30 hodin.

 

Rozvrh hodin v mateřské škole

 

6.00 – 8.30 příchod dětí do mateřské školy, volné spontánní zájmové aktivity

8.30 – 9.00 pohybová chvilka, hygiena, svačina

9.00 – 9.30 řízené činnosti dle vzdělávacího programu

9.30 -11.30 osobní hygiena, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11.30 - 12.15 oběd a osobní hygiena

12.15 - 14.15 spánek a odpočinek dětí, nadstandardní aktivity

14.15 -14.45 osobní hygiena, svačina

14.45 -16.30 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

Tento rozvrh je pouze orientační, posuny délky jednotlivých činností si určuje učitelka podle věkového složení skupiny dětí, podle jejich úrovně a individuálních potřeb vzhledem k pedagogickým záměrům a činnostem podle plánu výchovné práce.

 

Personální zajištění      

        V současné době v mateřské škole pracuje patnáct pedagogických pracovnic, šest provozních a čtyři pracovnice školní jídelny, od 1. 10. 2016 přibydou dvě školní asistentky. Všechny pracovnice mají potřebnou kvalifikaci, učitelky kromě potřebného vzdělání a mnoholeté praxe si dalším vzděláváním získaly i specifické odbornosti, které ve své práci využívají a tak mateřská škola nabízí plno doplňkových aktivit: logopedickou prevenci, pískání pro zdraví, výtvarný kroužek, keramický kroužek, saunování dětí, cvičení na horolezecké stěně, aerobic, základy s počítačem,  malý kutil.

Řízení mateřské školy

 

Ředitelka:                Paedr.Alena Heršálková

Vedoucí učitelka:    Mgr.Dana Havlíková

 

Pedagogické porady jsou třikrát ročně. Jinak máme v mateřské škole, krátkou pedagogickou a provozní poradu, každý týden, v pondělí.  

Spolupráce s rodiči

       Při naplňování všech cílů, které si mateřská škola klade, nemůžeme působit osamoceně. Za výchovu a vzdělávání svých dětí jsou zodpovědní především rodiče. Proto je velmi důležitá spolupráce mateřské školy s rodiči. Samozřejmostí je oboustranná důvěra a vstřícnost ve vztazích učitelka a dítě, ale i učitelka a rodiče. Učitelka pravidelně informuje rodiče o pokrocích dítěte, denně s rodiči hovoří. Rodiče jsou pravidelně informováni o činnostech mateřské školy formou webových stránek, nástěnek a vývěsek. Rodiče se mají možnost k činnosti mateřské školy vyjadřovat a to jak osobně, tak i využíváním anket na různých společných akcích, které pořádáme v průběhu celého školního roku. Osvědčila se nám neformální spolupráce s rodiči v rámci společných akcí, které máme každý měsíc, spolupracujeme s rodiči i v rámci logopedického projektu, zapojení rodičů – chytré telefony, ukázky práce s dětmi odpoledne – ukázkové hodiny pro rodiče. Jde o práci s počítačem a interaktivní tabulí.

 

4.    Organizace vzdělávání

 

       V naší mateřské škole máme 9 tříd, z nich jsou dvě třídy s rozšířenou tělesnou výchovou a jsou homogenní jedna třída mladších a jedna starších dětí. Děti navštěvují tělocvičnu 2x týdně, kde jsou střídány – míčové hry, základy gymnastiky, atletiky. Zvyšujeme pohybovou aktivitu dětí a všestrannou tělesnou zdatnost.

V mateřské škole máme také jednu třídu „ Montessori“, která je vybavená pomůckami na práci podle programu montessori. Ve třídě pracují podle výchovně vzdělávací metody Marie Montessori, která je zakladatelkou individuálního systému svobodné výchovy předškolních dětí, vyškolené paní učitelky. Tato třída je heterogenní.

         Další tři třídy jsou heterogenní a dvě homogenní.

 

5.    Charakteristika vzdělávacího programu

      

Vzdělávání v mateřské škole je cílevědomí a plánovaný proces, v němž se navzájem prolínají spontánní a řízené aktivity. Učitelka se stává pozorovatelem, partnerem a poradcem. Vychází z důkladné znalosti individualit dětí a nenechává se ovlivnit tradičním pojetím „ plnění úkolů“. Učitelka v mateřské škole příznivě ovlivňuje prožívání a učení dítěte, stimuluje dítě v jeho rozvoji, podporuje jeho aktivitu a tím i výkonnost. Vytváří pro děti podnětné a zajímavé prostředí. Program pedagogické činnosti si předem plánuje v souladu s požadavky RVP.

         Školní vzdělávací program je charakterizován již svým názvem. Chceme vychovávat děti zdravé, rozvíjet jejich fyzickou zdatnost a to zejména proto, že se jedná o mateřskou školu v sídlištní aglomeraci, kde děti většinou trpí nedostatkem možností intenzivnějšího pohybového rozvoje (do mateřské školy i domů se často vozí autem, díky výtahům neumějí chodit po schodech, většinu času doma prosedí, u které prošly odborným školením cvičitelů. Výhodná je i poloha MŠ. Okolí přímo vybízí k televizím…). Rovněž v sídlištních podmínkách jsou děti daleko více vystaveny nepříznivým vlivům prostředí (nevhodné chování, špatné vzory některých „kamarádů“, větší možnost ohrožení drogami.) a je potřeba děti učit těmto vlivům odolávat.

         Vzhledem k tomu, že mateřská škola patří do právního subjektu ZŠ Helsinská, máme nadstandardní možnosti využívat k rozvíjení tělesné zdatnosti dětí tělocvičnu. Jejich moderní vybavení zaručuje kvalitní řízenou činnost učitelek mateřské školy, využívání přírodního terénu pro pohybové aktivity.

       Chceme se mít rádi – jedná se o vztahy široce vzájemné – učitelky x děti, děti x děti, učitelky x rodiče, rodiče x děti, učitelky x učitelky. Jedná se o vytváření pocitu důvěry, vzájemné ohleduplnosti, zdvořilosti, upřímnosti, citlivosti, tolerance, bezpečí, smyslu pro spravedlnost.

         Chceme se hodně naučit – člověk se musí vzdělávat po celý svůj život, měl by mít zájem na svém vzdělání, učení i vědění. Náš vzdělávací program chce u dětí provokovat snahu povědět se co nejvíce, umět své znalosti uplatnit, podporovat zvídavost, zájem, radost z objevování a řešení problémů.

         Logopedická prevence – chceme dobře mluvit            

Snaha mateřské školy být vzorem správné komunikace. Smyslem logopedické prevence je včasné podchycení poruch řeči. Zkušenosti nám ukazují, že je mnohem snazší poruchám předcházet, nežli je odstraňovat.

Přínosem a snahou naší logopedické prevence je: cvičení paměti, nácvikem říkadel, opakováním delších vět

rytmizace

dělení slov na slabiky

určování první a poslední hlásky

spojování písmen

rýmování 

prostorová orientace

dechová cvičení – práce s flétnou

Většinu z těchto činností nabízejí i počítačové programy, které jsme zakoupili.

Nejdůležitější v naší práci je komunikace s dítětem, dětem aktivně nasloucháme, snažíme se pochopit, co nám chtějí říci, tím podporujeme jejich řečový projev. Dětem dáváme dostatek času na dialog.

Učitelky dbají na svůj řečový projev, správnou artikulaci, podněcují děti k mluvení, snaží se rozšiřovat jejich slovní zásobu, protože právě ony jsou dětem vzorem správné komunikace, tvoření hlasu, správného tempa a artikulace. Učitelka často nahrazuje správný mluvní vzor / pokud v rodině chybí – špatná výslovnost…/.

Rodiče kladně hodnotí nové metody v oblasti logopedické prevence, zvláště využití PC učebny, tabletu, interaktivních tabulí, moderních pomůcek.

V mateřské škole se zlepšuje verbální pohotovost.

Děti motivují k výslovnosti moderní metody a formy.

         V roce 2014 jsme se zapojili do projektu „ Hrajeme si s fotoaparátem“. Cílem kurzu bylo, aby se učitelky naučily pořizovat fotografie digitálním fotoaparátem na optimální technické a výtvarné úrovni, naučily se provádět úpravy fotografií a dle estetických zásad a typografických pravidel připravovat podklady pro výrobu jednoduchých tiskovin nebo pro elektronické publikování. Zároveň je snahou zvládnout metodické postupy vedoucí k tomu, aby se s digitálním fotoaparátem naučily zacházet děti předškolního věku, naučily se pořizovat fotografie osob, krajiny a mohly tyto fotografie zobrazovat a upravovat v počítači.

Zapojili jsme se v roce 2016 do projektu „polytechnické výchovy“ a projektu –„ bezpečná školka“.

         Poměr spontánních a řízených činností je v denním režimu vyvážený, volnost a svoboda dětí je přiměřená s nezbytnou mírou omezení – nutnost dodržovat školní řád.

 

         Naší snahou je stát se dětem partnerem, pozorovatelem a poradcem, vycházet z důkladné znalosti individualit dětí a cílevědomě prostřednictvím spontánních i řízených aktivit naplňovat náš vzdělávací program. Vytvořit dobré základy pro harmonický rozvoj osobnosti dětí před vstupem do základní školy, zprostředkovat dětem dostatek přímých prožitků s využitím hry a tvořivosti, podněcující radost z učení, zájem o získávání a ovládání dovedností.

 

6. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Vzdělávání v naší mateřské škole je těsně spjato s potřebami a možnostmi každého dítěte jako individuality. Přesto, že jsme velkou sídlištní mateřskou školou, důsledně si zakládáme na navazování pozitivních vztahů s rodinou dítěte, tak aby se působení rodiny i školy přirozeně prolínalo, doplňovalo a navazovalo na sebe. K tomu, aby učitelka mohla být dítěti dobrým průvodcem v jeho vzdělávání, musí být dobře obeznámena nejen s jeho potřebami, zájmy, schopnostmi, ale také s jeho sociální a životní situací. Právě tehdy, má-li učitelka takto ucelený obraz o dítěti je schopna vytvořit mu ty nejlepší vzdělávací podmínky, dobře detekuje příležitosti, které dítě povedou k osvojení důležitých dovedností, budou ho motivovat k získávání nových vědomostí a zkušeností. Uvědomujeme si, že děti dneška nelze vzdělávat pouhým předkládáním faktů a unifikovanou metodikou, na místo toho dětem nabízíme pestrou nabídku aktivit a příležitostí ve kterých je učitelka průvodcem, pomocníkem, kreativcem či „koučem“, zkrátka vším co povede dítě k osvojení a rozvoji dovedností v optimální míře s ohledem na jeho možnosti, tak aby prožilo ocenění okolí, cítilo se úspěšně a svůj pokrok si uvědomovalo.

V současnosti je v naší mateřské škole zařazeno mnoho dětí, které ještě nedovršily tři roky, i na tuto skupinu je třeba brát zvláštní zřetel a to nejen z hlediska jejich vzdělávání, ale i ochrany jejich zdraví, neboť vyžadují zvýšený dohled. Právě proto jsme nově přijaly školní asistentky, které budou nápomocny učitelkám s individualizací vzdělávacích potřeb takto malých dětí, je zde možnost realizovat vzdělávací činnosti v menších skupinách, nebo individuálně a budou jim moci nabídnout patřičnou péči a pozornost, aby se děti nejen cítily v bezpečí, ale skutečně v něm byly. Samozřejmostí je i materiální vybavenost prostor tříd a zahrady, kdy se postupně snažíme investice směřovat tak, aby děti měly pestrou nabídku aktivit. Ve třídách je to nepřeberné množství didaktických her, stavebnic a metodik. Třídy poskytují dětem dostatečný prostor pro hru a volný pohyb. Tři třídy jsou vybavené interaktivní tabulí, která je pro děti poutavým zobrazovacím médiem nejen kvůli své pestrosti, ale zvláště možnosti optimálního zvětšení objektů, neboť u takto malých dětí není ještě zrakové vnímání zcela vyvinuto. Zahrada je postupně dovybavována prvky vhodnými pro tuto věkovou skupinu, tak aby byl zajištěn jejich fyzický i kognitivní rozvoj. Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činností. V plné míře akceptujeme vývojová specifika (individualizace a diferenciace). Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let vycházíme z jednoduchých principů: jednoduchost, časová nenáročnost, známé prostředí a nejbližší okolí, smysluplnost a podnětnost, dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte. Co nejvíce využíváme metody práce vhodné pro tuto věkovou kategorii- situační učení, spontánní sociální učení (nápodoba), prožitkové učení a v neposlední řadě učení hrou a činnostmi.

Další výraznou skupinou v naší mateřské škole jsou děti s potřebou rozvoje v oblasti logopedické. Vytvořily jsme projekt „Hastrmánkovy jazykové hýbánky“ v rámci kterého je dětem věnován speciální čas nad rámec běžného vzdělávání. Děti pracují na tabletech, kde využívají speciální logopedické programy zejména software firmy PMQ, (ty se osvědčily i při práci s dětmi s prvky autismu či dětmi nadanými). Dále je dětem k dispozici počítačová učebnu, kde mohou pracovat v tempu, které je pro ně přirozené a dle jejich individuálních schopností a potřeb. Zde se zvláště osvědčila edice výukových programů „Barevné kamínky, Veselá abeceda, Abeceda zvířátek, Šikulka“ a mnoho dalších. Jednou týdně děti pracují s učitelkou, která má logopedický kurs, kde společně vyvozují hlásky a fixují ty již naučené. Součástí je spolupráce s rodiči kdy jim dáváme doporučení k další práci. Spolupracujeme s logopedy, kdy učitelka konzultuje situaci, domlouvají se na dalších metodách práce. Pořádáme workshopy pro rodiče, kde se seznamují s naším projektem, je jim nabídnutá metodická podpora, literatura, pomůcky a ze strany přizvané klinické logopedky i doporučení technik vedoucí k odstranění vad výslovnosti či přímo sjednání individuální schůzky v rámci specializované logopedické péče.

Velmi často se také setkáváme s dětmi se zhoršenými senzomotorickými dovednostmi. V rámci individualizované péče dětem můžeme na každé třídě nabídnout dostatečnou paletu didaktických pomůcek a konstruktivních stavebnic, které se na rozvoj těchto dovedností zaměřují. V září tohoto roku se nám dokonce podařilo, v rámci podpory polytechnické výchovy v mateřských školách, získat grant na náš projekt „Malý kutil“. Díky této finanční podpoře jsme mohly na každou třídu nakoupit velkou stavebnici řady Magformers či Magnetiko, které se nám již osvědčily dříve, ale pro jejich finanční nákladnost jsme je nebyli schopni dokoupit v potřebném množství, tak abychom uspokojily děti při jejich kreativní tvorbě.

Je-li v naší mateřské škole vzděláváno dítě se závažným zdravotním handicapem, ať už fyzického či psychického charakteru, je spolupracováno s rodinou, odborníky a v souladu s nimi a na základě konzultací vytváří učitelka individuální studijní plán dítěti, tak aby bylo jeho vzdělávání co nejefektivnější a nejpřirozenější. Učitelka se společně s rodinou a odborníky podílí na vyhledávání nových pomůcek a vzdělávacích metod, seznamuje se s nimi a zařazuje je do výukového programu.

 

Podmínky vzdělávání dětí nadaných

První krok bývá často ten nejdůležitější, ale i nejobtížnější tedy samotná identifikace nadaného dítěte, neboť nadání může být velmi úzce profilovaný nebo naopak multidisciplinární a často bývá zahaleno pod handicapem jako je autismus, dyslexie atd. Těmto dětem bývá často milně ze stran laiků přiřazena porucha pozornosti a hyperaktivita, tyto projevy dítěte jsou reakcí na nedostatek podnětů a fádnost ve vzdělávání. Inteligenci u dětí pod 5 let nelze stanovit inteligenčními testy, proto se používají vývojové škály, které sledují stupeň psychomotorického vývoje. Zrychlený vývoj bývá ukazatelem nadání, např. časný začátek chůze, časné osvojení řeči a schopnosti vyjadřovat se v celých větách, zájem o psaní a počítání kolem třetího roku života. Je tedy zřejmé, že nejsou-li navázané pozitivní vztahy s rodinou, tak jak již bylo zmíněno, je odhalení nadaných dětí velmi složité a mohlo by být i milně pokládáno za nevychované, nezvladatelné či s poruchou ADHD. Učitelky se průběžně vzdělávají, tak aby byly schopné vnímat indicie, které by naznačovaly, že některé z dětí je mimořádně nadané. V takovém případě učitelka rodičům doporučí návštěvu u psychologa, který testy ověří její tezi a případně se společně domluví na dalších metodách vzdělávání, v závislosti na prokázaných schopnostech dítěte. Je-li nadání dítěte natolik specifické a nestačí přirozená individualizace vzdělávacích procesů, je vytvořen individuální vzdělávací plán, ve kterém budou zanesena doporučení a náměty specializovaného psychologa případně dalších odborníků ke kterým dítě dochází. V rámci našeho materiálního vybavení mohou nadané dítě ke svému vzdělávání a rozvoji svého nadání využít veškeré didaktické pomůcky třídy, ale třeba i učebnu výpočetní techniky s výukovými programy, interaktivní tabule, tablety, fotoaparáty, notebooky, výtvarný ateliér, dílnu pro malé kutily, tělocvičny s gymnastickým nářadím či horolezeckou stěnu. Na zahradě využijí bohaté vybavení k rozvoji pohybových aktivit.

 

Nadstandardní aktivity v naší Mateřské škole

Pro všechny děti nabízíme řadu nadstandardních aktivit, ve kterých se mohou zdokonalovat v oblastech, které potřebují tříbit nebo rozvíjet své nadání. Dále se také mohou vzdělávat ve dvou sportovních třídách, kde děti získávají dovednosti v oblasti gymnastiky, míčových her, přirozeně zde rozvíjí své pohybové dovednosti a mimi jiné jsou otužilejší a odolnější vůči nastydnutí a virovým onemocnění.

 

Nabízíme:

S počítačem za poznáním

Seznámení s ovládání počítače, myši, kooperace ruka oko, tříbení logiky a kreativity, rychlosti a efektivnosti při řešení zadaných úkolů.

Anglický jazyk

Hravou formou se seznamují se základními frázemi, slovíčky a popěvky.

Hastrmánkovi jazykové hýbánky

Logopedická prevence, gymnastika mluvidel, hra se slovy.

Veselé pískání

Děti rozvíjí své hudební cítění, seznamují se s technikou hry na flétnu a notami.

Hravý aerobik

Děti se seznamují s aerobními sestavami, názvoslovím, tvoří choreografii.

Malý horolezec

Děti získávají obratnost, seznamují se s horolezeckými technikami.

Saunování ¨

Osvojování si zdravého životního stylu a technik psychohygieny.

Malý malíř 

Rozvoj kreativity, sebevyjádření výtvarnou technikou, seznámení s technikami malby, kresby a alternativami.

Malý keramik

Rozvoj kreativity, sebevyjádření výtvarnou technikou, seznámení s postupy při zpracování hlínou či glazování.

Malý kutit

Rozvoj kreativity, tvůrčí řešení problémů, rozvoj motorických dovedností a získání dovedností v oblasti výrobních postupů.

 

Dále nabízíme placené nadstandardní aktivity

V případě zájmu si mohou rodiče pro děti zaplatit:

Moderní tanec Coda

Rozvoj pohybových dovedností výrazového tance, prvky moderní gymnastiky a baletu, tvorba prostorové choreografie, posilování odpovědnosti za skupinu.

Tanec s Atakem

Populární tance s důrazem na rytmizaci.

Fotbal

Získání dovedností v práci s balónem, seznámení s hrou v týmu.

V naší mateřské škole nevnímáme péči o děti s nadáním či speciálními vzdělávacími potřebami jako speciální disciplínu či nadstandardní povinnost. Naopak jí bereme jako standardní péči o naše děti plynoucí z profesionálního ale i přirozeného zájmu každé učitelky, jejího laskavého, empatického a respektujícího přístupu k dětem neboť každá učitelka stejně jako matka má na zřeteli spokojenost, prospěch a činí vše proto, aby se mohla společně s dítětem těšit z jeho úspěchů, to je hnacím motorem každé z nás, to co nás naplňuje a uspokojuje.

 

Jako vedoucí učitelka mohu zodpovědně říci, že každá učitelka v našem pedagogickém týmu těmito vlastnostmi bezezbytku disponuje a já se na jejich pedagogické i osobnostní působení mohu plně spolehnout.

 

Vize:                  

·         Moderní mateřská škola respektující dítě, jeho potřeby a životní styl každé rodiny.

·         Moderní mateřská škola fungující na základě otevřené komunikace, pozitivním klima, spolupráci, a kooperace uvnitř i vně.

·         Mateřská škola jako zázemí a odborná podpora rodiny pro výchovu a vzdělávání dítěte.

·         Moderní mateřská škola podporující zdravý životní styl,pohybové aktivity, které jsou předpokladem pro zdravý vývoj dětí.

·         Mateřská škola s bezprostředním vztahem k tvořivosti a estetice, která je jedním z pilířů výchovy a vzdělávání.

·         Pedagogické alternativní přístupy jsou inspirací nikoliv dogmatem.

Evaluace

Evaluační a hodnotící činnosti jsou nedílnou součástí všech našich činností v mateřské škole. Považujeme je za určité opakující se aktivity s flexibilními způsoby myšlení a využíváním zpětnovazebních mechanismů. Důležitým krokem pro kvalitně fungující evaluaci školy bylo vytvoření evaluačního plánu školy. Jelikož si sami utváříme pro svou školu a třídu konkrétní vzdělávací program, je na nás, abychom si také sami sledovali a ověřovali, zda je náš školní či vzdělávací program funkční.

Evaluace vzdělávacích výsledků na úrovni tříd

Evaluační činnost pedagogů na úrovni tříd zahrnuje zejména vzájemné sdělování poznatků z práce s dětmi, porovnávání náhledů na stejnou situaci (projev, reakci dítěte apod.) a ujednocení výchovně vzdělávacích přístupů, které budou dále uplatňovány.

   naplňování vzdělávací činnosti, obsah, metody a formy

   naplňování očekávaných kompetencí

   průběžné sledování a vyhodnocování individuálního. rozvoje      

   Po ukončení činností spojených s určitým tématem, zhodnotit

Jak se děti cítily?

Co se děti naučily?

Co se povedlo?

Co se nepovedlo a proč?

 

Evaluace vzdělávacích výsledků na úrovni školy

 

Časová posloupnost

 

Pravidla:

• hodnotíme ve vztahu k dítěti kvalitu individuálního rozvoje a učení,
• hodnotíme ve vztahu k pedagogům hodnocení kvality jejich práce,
• hodnotíme ve vztahu k sobě sebehodnocení kvality pedagogické práce (pedagogové), řídící práce (ředitelka školy),
• hodnotíme průběžně, neustále, vyhodnocujeme dle potřeby,
• evaluujeme sledujeme, zaznamenáváme a vyhodnocujeme veškerou činnost školy, všechny záměry, cíle ŠVP i TVP, dílčí programy, projekty (tzn. zájmové kroužky, nadstandardní činnosti, akce apod.) včetně postupů, forem a metod, kterými škola plánované cíle naplňuje,
• evaluujeme průběžně, vždy, když chceme zjistit, jak se cíle daří naplňovat (většinou čtvrtletně, pololetně a na závěr školního roku),
• kritéria pro hodnocení si v rámci třídy pedagogové odvozují z RVP sami, v rámci školy je odvozuje ředitelka školy také z RVP,

Hodnocení a evaluace pedagogy:

Pedagog nehodnotí, jestli všechny děti všechno zvládly, ale hodnotí především svoji práci, zvolené metody, formy, prostředky s ohledem na reakci dětí, na to, jestli děti zvolenými činnostmi zaujal, jestli pro ně byla činnost přínosem apod. Následně na to evaluuje celý vzdělávací proces své třídy (porovnává TVP s ŠVP) vzhledem ke stanoveným cílům daným ŠVP.
Velmi důležité je také individuální hodnocení dětí. Orientační kritéria toho, co by mělo dítě vzhledem k věku (před zahájením školní docházky) průměrně zvládnout, nalezneme v kapitolách Očekávané kompetence“ v RVP

·         Individuální hodnocení = pedagogická diagnostika (v případě dětí se zdravotním postižením speciálně pedagogická diagnostika) musí vždy respektovat možnosti dítěte (zdravotní stav, rodinné prostředí apod.). Nejde zde tolik o to, aby učitelky hodnotily a srovnávaly dítě s “normou‘, ale o to, aby zmapovaly, co dítěti jde, v čem je úspěšné, popř. odhalily talent, ale především aby zjistily, co činí dítěti problémy, kde “vázne“, v čem jsou nedostatky a z toho všeho pak vyvodily důsledky pro svoji práci s tím konkrétním dítětem. Individuální hodnocení dítěte musí vždy vycházet ze znalosti výchozího vývojového stupně dítěte a vzhledem k tomuto stupni pak má být také hodnocen pokrok dítěte. Průběžně (vždy dle potřeby dítěte) se zaznamenává každý osobní pokrok dítěte vzhledem k výchozímu stavu. Záznam může mít různou podobu i různý rozsah. Důležitá je především účelnost. Proto by měly být tyto záznamy pracovním dokumentem, který se stále doplňuje, mění. Je to důvěrný dokument, který slouží pedagogům k optimalizaci rozvoje dítěte a jako podklad pro informace rodičům.

Metody hodnocení a evaluace, které může předškolní pedagog v praxi uplatnit:

• pozorování, opakované pozorování,
• rozhovor s dítětem, rozhovor s rodiči, konzultace s ostatními odborníky,
• diskuse,
• rozbor herních aktivit dítěte,
• rozbor procesu učení (vhodné využití didaktických her a testů),
• rozbor jazykových projevů (úroveň komunikace),
• rozbor, analýza prací - výtvorů dítěte (např. kresby, pracovních výrobků apod.),
• rozbor osobní dokumentace dítěte,
• anamnézy (rodinná i osobní),
• sociometrické metody (rozbor chování a jednání ve skupině, vztahy, postavení dítěte ve skupině apod.),
• analýza vlastní pedagogické aktivity.

Hodnocení a evaluace vedoucí učitelkou mateřské školy
Vedoucí učitelka hodnotí svoji pedagogickou i řídící práci, hodnotí také jako ostatní pedagogové individuální pokroky jednotlivých dětí, kontroluje a hodnotí práci pedagogů (zejména při hospitacích) a provozních zaměstnanců a evaluuje vzdělávací proces celé mateřské školy.
O všech těchto činnostech vede záznamy, které mohou mít opět jakoukoliv podobu - záznamy o hospitaci, sešity kontrol apod.
Získaná data porovnává se stanovenými záměry a na jejich základě zpracovává evaluační zprávu.
Ze závěrů vyvozuje důsledky vedoucí k optimalizaci a zkvalitňování školy, což může být např. úprava programu, projektu, přehodnocení cílů, organizace, metod, forem, vzdělávání dětí, podmínek personálních i věcných apod.
Každé hodnocení musí mít nějaký cíl a musí se také opírat o předem vytvořená kritéria, která si ředitelka školy zpracovává na základě RVP. K tomu, aby mohla evaluační činnost provádět, potřebuje také konkrétní prostředky, kterými bude postupně tento proces naplňovat.

Prostředky evaluace:


• průběžné vyhodnocování zpracování TVP a jejich funkčnosti, porovnávání s požadavky ŠVP, optimalizace
• průběžné sledování a hodnocení respektování podmínek (materiálních, hygienických, personálních, podmínek vhodné psychohygieny, organizace a provozu školy a podmínek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,) - zápisy do knihy oprav, do zprávy BOZP, do hospitačních zápisů,
• sledování a hodnocení kvality práce provozních zaměstnanců

• sledování a hodnocení kvality práce pedagogických zaměstnanců školy = kontrolní a hospitační činnost

• sledování a hodnocení kvality práce nadstandartních aktivit,
• individuální pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika,
• průběžná kontrola realizace hodnocení dětí a vedení diagnostických záznamů uč., řešení problematiky na pedagogických poradách
• závěrečné (pololetní a roční) zhodnocení vzdělávacího procesu v MŠ - porovnání průběhu a výsledků vzdělávání se vzdělávacími cíli ŠVP a s cíli RVP,
• sledování a hodnocení spolupráce školy s ostatními institucemi a odborníky,
• kontroly dodržování vnitřních norem školy, pracovního a organizačního řádu školy a plnění pracovní náplně,
• kontroly vedení třídní a jiné svěřené dokumentace,

Kritéria pro hodnocení pedagogů a jejich vzdělávací činnosti:


• veškerá pedagogická činnost odpovídá poslání (filosofii ) školy,
• dostatečné naplňování cílů daných ročním plánem,
• dostatečné naplňování průběžných a konkrétních vzdělávacích cílů daných ŠVP,
• je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, respektuje potřeby dětí a aktuální situaci,
• děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku,
• děti mají dostatek pohybu na zahradě i v MŠ
• pedagogové respektují individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, nenutí děti ke spánku na lůžku,
• pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu, jsou dětem vhodným vzorem,
• děti se cítí v MŠ bezpečně, jistě, spokojeně
• nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace,
• pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování,
• děti nejsou úměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem,
• všechny děti mají v MŠ stejné postavení, žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno,
• nikdo není zesměšňován, podceňován,
• volnost a svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád,
• pedagogický styl učitelek je podporující, sympatizující, počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte,
• s dětmi není zbytečně manipulováno, zbytečně se neorganizují,
• pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatnosti, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí,
• ve vztazích mezi sebou a dětmi pěstuje vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, solidaritu, vzájemnou pomoc a podporu, uč. se chová důvěryhodně a spolehlivě,
• dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, třída je vedena ke vzájemnému přátelství,
• pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem prevence šikany a vandalismu)
• prostorové uspořádání třídy vyhovuje nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí,
• hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samy brát a uklízet, pedagogové pečují o to, aby děti měly dostatek tekutin v průběhu celého dne, snaží se o maximální pitný režim všech dělí,
• pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání,
• děti nacházejí potřebný klid, bezpečí i soukromí,
• poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený,
• děti mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru,
• veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem,
• učitelky vytváří podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti,
• učitelky dostatečně dbají na soukromí dětí (pokud to děti potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného koutu a neúčastnit se společných činností),
• plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí
• pedagog zve ke spolupráci rodiče,
• evaluační činnost učitelky je smysluplná, užitečná a z jejich výsledků vyvozuje závěry pro svoji další práci,
• pedagogové dbají o svůj další odborný růst, soustavně se vzdělávají
• pedagogové jednají, chovají se profesionálním způsobem - v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškol. dětí
• ve vztazích s rodiči se snaží o oboustrannou důvěru, a otevřenost, jsou vstřícní ochotní spolupracovat, spolupráce je na základě partnerství,
• pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět.
• pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení domlouvají se o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání
• pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech, jednají s rodiči ohleduplné, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad

Metody hodnocení


• jako pedagog všechny výše uvedené metody pro pedagogické hodnocení,
• rozhovory, konzultace,
• diskuse,
• hospitace, rozbor,
• pozorování,
• analýza třídní i školní dokumentace,
• analýza programů, projektů,
kontrola,
  porovnávání
výsledků s plánovanými cíli,


PŘIJÍMÁNÍ   DĚTÍ   DO MŠ

 

Předadaptační období:

 

Rodičům, kteří se zajímají o zápis svého dítěte do mateřské školy, umožňujeme návštěvu s dítětem v mateřské škole za účelem seznámení s prostředím, s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky a s ostatními dětmi za doprovodu rodiče.

Je nutné snažit se vytvořit takovou atmosféru, aby pobyt v MŠ mohl být pojat jako odměna pro dítě, jako něco, čeho je třeba si považovat a na co se dítě bude těšit.

 

Zápis do mateřské školy:

 

Děti si mohou prohlédnout mateřskou školu, pohrát si s hračkami, zapojit se do hry ostatních dětí. Učitelka se snaží navázat kontakt s dítětem a rodiči, seznámí je s uspořádáním dne v mateřské škole, se stravovacími zvyklostmi a hygienickými požadavky. Snaží se získat co nejvíce poznatků o přijímaném dítěti – jeho zájmy, oblíbené hračky, popř. nějaké psychické problémy, zdravotní potíže.

 

 

Adaptační období:

-         nenásilné, postupné přizpůsobování na uspořádání dne v mateřské škole

-         dohodnout se s rodiči, že dítěti poskytnou ráno dostatek času na vstávání, oblékání a že omezí ranní shon a vyloučí křik, který nepřispívá k dobré adaptaci

-         osobní předávání dítěte rodičem přímo učitelce, ne sourozencem

-         ranní přivítání a rozhovor s dítětem a rodičem (co je nového, co spolu dělali) – až po částečné adaptaci

-         laskavá pomoc dítěti při činnostech, které nezvládá

-         posilování pocitu dítěte, že bylo kladně přijato (pochvalou)

-         kladení jen takových požadavků na dítě, které je schopno zvládnout

-         navázání kladného citového vztahu mezi učitelkou a dítětem                       

 

Úspěšné zvládnutí vstupu do mateřské školy znamená, že učitelka získala dítě natolik, že se samo a opakovaně začíná pobytu ve školce dožadovat, těší se na učitelku a na nové kamarády a kamarádky.

 

 

 

Rok s Krtkem

V letošním roce nás na všech akcích budou provázet pohádkové postavičky z krtkových pohádek

 

Cíle

 

Měsíční plány + témata

 

OBSAH PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Oblasti předškolního vzdělávání:

1.     Dítě a jeho tělo

2.     Dítě a jeho psychika

3.     Dítě a ten druhý

4.     Dítě a společnost

5.     Dítě a svět

 

Obsah jednotlivých oblastí předškolního vzdělávání se prolíná, prostupuje, vzájemně se podmiňuje.

 

1.  DÍTĚ A JEHO TĚLO

 

Specifické vzdělávací cíle:

 

-         uvědomění si vlastního těla

-         rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace pohybu, pohyblivosti, dýchání apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

-         rozvoj a užívání všech smyslů

-         rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

-         osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

-         osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

-         osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků

 

2.     DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

JAZYK A ŘEČ

 

Specifické vzdělávací cíle

 

-         rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, poslechu) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

-         rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

-         osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka

 

POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, MYŠLENKOVÉ OPERACE, PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE

 

Specifické vzdělávací cíle:

-         rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovné logickému (pojmovému), rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti, fantazie

-         rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

-         posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

-         vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

-         vytváření základů pro práci s informacemi

 

SEBEPOJETÍ, CITY A VŮLE

 

Specifické vzdělávací cíle:

 

-         rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti)

-         rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí

-         rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

-         rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

-         získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci

 

3.  DÍTĚ A TEN DRUHÝ

 

 

Specifické vzdělávací cíle:

 

-         rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

-         posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

-         vytváření prosociálních postojů k druhému (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

-         rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

-         ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

 

4. DÍTĚ A SPOLEČNOST

 

Specifické vzdělávací cíle:

 

-         rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte

-         vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

-         rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství (ve třídě, k rodině, k ostatním dětem), vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

-         rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, výtvarných, hudebních, dramatických) produktivních i receptivních

-         vytvoření základů estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění

-          

 

 

 

 

Integrované bloky

1.    S radostí jde všechno lépe

Charakteristika: zdravý vstup dítěte do mateřské školy, respektování potřeb dětí, prožitkové učení a situační učení. Navázat spolupráci s rodinou. Vytvořit u dětí kladný vztah k rodině a místu, kde žije, k přírodě kolem nás. Vzdělávací nabídka směřuje k posilování vztahů dětí k ostatním dětem a dospělým, k rozvíjení vzájemné komunikace, ochotě spolupracovat a pomáhat si. Učí děti být tolerantní, respektovat společná pravidla soužití, řešit vzniklé situace s ohledem na práva a přání druhých. Děti si osvojují hodnoty a normy společnosti a získávají základy společenského chování.

cíle

 

 

činnosti

 

1.     Oblast biologická- Dítě a jeho tělo

Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví

 

 

Uvědomění si vlastního těla

 

 

 

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 

 

 

 

Rozvoj psychické a fyzické zdatnosti

 

-   relaxační odpočinkové, správné držení těla

-         chůze, běh za vedoucím dítětem s vyhýbáním a

                     přeskakováním překážek

-         házení malým míčkem (drátěnkou) určeným směrem

-  pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkci                

-         koulení míčem v kruhu, ve dvojicích – procvičovat

                     reakci na pohybující se míč

-         chůze přírodním terénem – turistika

-         zdravotní cviky s náčiním (míčky, kroužky aj.)

-         převaly na měkké podložce v rovině

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

-   sebeobslužné činnosti – oblékání a svlékání, hygienické

                       návyky

-         úklid hraček na své místo

-         urovnání oblečení (podle věku dětí)

-         prolézání tunelem – překonávání strachu

 

2.     Oblast psychologická- Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie

Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti)

 

 

 

 

 

Rozvoj tvořivosti, řešení problému

 

 

 

Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k druhému

 

 

 

 

-         poslech čtené pohádky

-         sluchové hry – určování směru, odkud zvuk přichází

-         artikulační cvičení – hrajeme si na zvířátka, čertíky, mlsné kočičky aj.

-         vyprávění nad obrázky

-         rytmizace slov a říkadel s vytleskáváním

-          učit děti rozlišovat délku slov – rytmizace slov s pohybem, vytleskáváním

 

 

-         vycházky do okolí – vyprávění o všem, co děti zajímá

-         vyprávíme si o sobě (bydliště, jméno, sourozenci)

 

-    konkrétní operace s materiálem – třídění podle barev  

         a velikosti

 

 

-         seznamování s prostředím MŠ a s kamarády

-         hry na podporu vytváření vztahů k ostatním dětem

 

3.     Oblast interpersonální -Dítě a ten druhý

Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým

Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

-   aktivity podporující sbližování dětí

-         společenské, hudební a hudebně pohybové hry

-         společné námětové hry

-         poslech pohádky nebo příběhu na téma vztahů mezi lidmi

 

4.     Oblast sociálně-kulturní -Dítě a společnost

Rozvoj kulturně estetických dovedností

 

Rozvoj základních kulturně společenských návyků

Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí

 

 

-         výtvarné činnosti na téma Já, moje rodina, můj dům (seznamování s různými technikami) – podpora tvořivosti

-         návštěva divadelního nebo loutkového představení

-         každodenní pozitivní vzory chování – učit se pozdravit, poděkovat, poprosit

-         při vycházce – učit se zdravit ostatní občany

-    spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě

 

5.     Oblast environmentální- Dítě a svět

Seznamování s místem a prostředím, ve kterém děti žijí a vytváření pozitivního vztahu k němu

Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám v. prostředí.

 

 

- aktivity zaměřené k získávání praktické orientaci v obci

-         přirozené poznávání rozmanitosti světa přírody při 

     pobytech venku

-         při vycházkách ukazujeme kamarádům, kde bydlím

-         poznáváme své město

 

Klíčové kompetence

  1. kompetence k učení: dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se děje kolem něho, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho co samo dokáže zvládnout
  2. kompetence k řešení problémů: všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
  3. komunikativní kompetence: sděluje své prožitky, pocity a nálady různými prostředky
  4. sociální a personální kompetence: napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
  5. činnostní a občanské kompetence: zajímá se o druhé a o to, co se kolem děje

                                                      

 

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

 

Charakteristika: vést děti k lásce o ochraně životního prostředí, k verbální i neverbální komunikaci dítěte s druhým dítětem i dospělým, vést děti k povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou. Vzdělávací nabídka směřuje k získávání zdravého sebevědomí dětí, psychické zdatnosti a intelektu. Záměrem je podporování pohybových a manipulačních dovedností.

 

 

Cíle

 

 

Činnosti

 

1. Oblast biologická- Dítě a jeho tělo

Rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné motoriky

 

Uvědomění si vlastního těla

 

Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky

Rozvoj a užívání všech smyslů

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

 

 

 

Manipulační činnosti – mozaiky, navlékání, konstruktivní hry

-         trhání papíru (vytrhávání) + lepení

Zdravotní cviky s drobným náčiním – kaštany, malé míčky,  

                                       drátěnky

Smyslové a psychomotorické hry

- přeskoky nízkých překážek

- poskoky po jedné noze

- gymnastická cvičení – „kolébka“

- chůze po lavičce s upažením – procvičení rovnováhy

- plazení po břiše i pod překážkou

- lezení v podporu dřepmo vpřed, vzad, do svahu

 

2. Oblast psychologická- Dítě a jeho psychika

 

Jazyk a řeč

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

 

 

 

 

 

 

Rozvoj komunikativních dovedností

 

 

Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie

Rozvoj a kultivace paměti a pozornosti

 

 

Rozvoj fantazie a představivosti

 

 

 

Rozvoj tvořivosti – řešení problémů

 

 

Sebepojetí, city a vůle

Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě

 

 

 

 

- artikulační cvičení, dechová cvičení

- určování hlásky na začátku slova

- rozhovor s dětmi o lese (nad knihou, obrázky)

- DH „Co dělají“- rozvoj slovní zásoby – slovesa

- dramatizace pohádky o zvířátkách

- vyprávění pohádky podle obrázků

 

 

 

Smyslové hry – např. „Co se ztratilo?“,„Kdo se vyměnil?“

Procvičení mechanické paměti – nácvik rozpočitadla

 

-zhotovení kulis k dramat. pohádce

- výtvarné činnosti

- konstruktivní hry na určité téma

 

- uspořádání – chápat prostorové pojmy v rovině

- třídění – podle velikosti, podle druhu

 

- podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti

- přiměřené činnosti a úkoly

 

 

3. Oblast interpersonální -Dítě a ten druhý

Vytváření prosocinálních postojů k druhému

(vzájemná pomoc, tolerance)

Rozvoj kooperativních dovedností

Respektovat potřeby jiného dítěte

 

- odmítnout komunikaci, která je mi nepříjemná

- poslech pohádky na téma vzájemné pomoci

- pomoc si vzájemně

- nácvik tanečku ve dvojicích

- kolektivní výtvarná práce

- spolupracovat s ostatními

4. Oblast sociálně – kulturní -Dítě a společnost

Rozvoj kulturně estetických dovedností

 

 

Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

Seznámení se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 

Rozvoj společenského i estetického vkusu

- aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v mateřské škole

 

-nácvik nové písničky – vymýšlení pohybového doprovodu

- výtvarné činnosti

- poslech hudební pohádky o zvířátkách

- hodnocení postav z pohádek – vyhledávání kladných a 

záporných postav

- rozhovor na téma „Ochrana zvířátek“, „Jak se chováme v lese“

-pozitivní vzory chování

 

 

5. Oblast environmentální- Dítě a svět

Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou přírodou

Vytvářet elementární povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitostech, vývoji a neustálých proměnách

 

Osvojování jednoduchých poznatků o světě

 

- sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé

- vycházky do lesa (pozorování)

- pomáhat pečovat o okolní prostředí OŽP

- pozorování zvířátek podle možností

- vyprávění s dětmi nad encyklopediemi

- prohlížení obrazového materiálu

 

 

Klíčové kompetence:

1.     kompetence k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

2.     kompetence k řešení problémů: problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu

3.     komunikativní kompetence: domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

4.     sociální a personální kompetence: dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším

5.     činnostní a občanské kompetence: ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

 

 

 

ŽIVOT KOLEM NÁS

Charakteristika: vzdělávací nabídka směřuje k rozvíjení poznatků o okolním světě, jeho proměnách a o příčinách a souvislostech v přírodě. Děti získávají povědomí o světě lidí, kultury, přírody, techniky, o vztahu člověka k přírodě a jeho možnostech aktivně přírodu chránit a změny v přírodě ovlivňovat.

 

 

Cíle

 

 

Činnosti

1. Oblast biologická -Dítě a jeho tělo

Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motomomotoriky, koordinace a rozsahu pohybu,

dýchání, koordinace ruky a oka

ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 

 

 

 

 

 

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, vytváření zdravých životních návyků

 

-    stříhání podle čáry, práce s pískem

-         seskok z vyšší roviny do dřepu

-         přehazování míčkem přes vysokou překážku horním obloukem

-         házení lehkými předměty na určený cíl ve zvýšené rovině

-         přeběhy k cíly na danou vzdálenost

-         kotoul vpřed ze stoje rozkročného do dřepu,

-    smyslové a psychomotorické hry

-         konstruktivní a grafické činnosti

-         sledování pohádky o princezně Bělince (péče o zoubky)

-         skládání puzzle

-         námětové hry

-         zdravotně zaměřené činnosti

-         manipulační činnosti a jednoduché úkony

2. Oblast psychologická -Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč

Rozvoj a řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

 

 

 

Osvojení některých dovedností, které předcházejí výuce čtení a psaní

 

 

 

Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie

Posilování přirozených poznávacích citů

 

Přechod od názorného myšlení k myšlení pojmovému

 

Sebepojetí, city a vůle

Získávání sebedůvěry a sebevědomí

 

 

 

Rozvíjet citové vztahy k okolí

 

 

 

 

 

 


3. Oblast interpersonální - Dítě a ten druhý

Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému

Rozvoj kooperativních dovedností

Ochrana soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i lidmi

Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Vytváření prosociálních postojů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Oblast sociálně kulturní - Dítě a společnost

Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

Vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 

 

 

 

 

 

5. Oblast environmentální - Dítě a svět         

Osvojování si poznatků o lidském těle                                       

Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou chránit a zlepšovat, ale také poškozovar i ničit

Vytvářet elementární povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Rozvoj úcty k životu ve všech jeho podobách

 

 

 

 

-         slovní vyjádření vlastního prožitku – Co se mi líbilo? Co 

     jsem si zapamatoval?

-         vyprávění podle obrazového materiálu

-         hry se slovy – hledáme rýmy ke slovům

-         grafické napodobování symbolů procvičovat zrakové vnímání

-         zakroužkovat určený symbol grafomotorická cvičení

-         prohlížení a čtení knih

 

 

-         rozhovory na téma daná dětmi- Co mně zajímá?

-         práce s didaktickými pomůckami

-         hra Vymýšlíme hádanky

-         DH  Co se patří – nadřazené pojmy

 

 

-         podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti-

     příprava činností, které děti zvládnou – výtvarné, pracovní  

       odměnit pochvalou

 

-         vycházky do obce – co máme v obci zajímavého, co se mi 

líbí

 

-         vycházky k bydlištím dětí – tady bydlím (procvičení i 

     orientace v obci

-         vyprávění o své rodině

 

-         tolerance a pomoc mladším dětem při hře, sebeobsluze

-   při hře si půjčovat hračky

-         kolektivní výtvarná práce  

-         četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

-         hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor

-         hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého

-         společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

-         aktivity podporující sbližování dětí

 

 

-    aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a 

     mravní hodnoty v jednání lidí

-    rozhovory nad obrázky

-         nácvik říkadel a písniček o vlastním těle

-         kreslení a malování

-         receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti

 

 

Klíčové kompetence:

 1. kompetence k učení: pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

- odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

- učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci    dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

 2. kompetence k řešení problémů: nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

    - rozlišuje řešení a dokáže mezi nimi volit

    - zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární   

      matematické souvislosti

-  při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických

    postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

   3. komunikativní kompetence: ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně 

    vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede   

    smysluplný dialog

   -  ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

   4. sociální a personální kompetence: napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských                                                                                                      

    vztahů, které nachází ve svém okolí

    - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a  

      spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla         

      společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat   

      kompromisy

     5.činnostní a občanské kompetence: chápe, že se může o tom co celá, rozhodnout svobodně,

     ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

     zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

      - má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a 

     normami, i co je v rozporu s nimi a snaží se podle toho chovat

      - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně,   

     váží si úsilí druhých

      - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost, podnikání jsou přínosem,

       lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

 

 

 

LETÍ, LETÍ MOTÝLEK

 

Charakteristika: vzdělávací nabídka prohlubuje u dětí poznávání, probouzí v něm aktivní zájem a chuť dívat se okolo sebe, naslouchat a objevovat. Nabízí dětem příležitosti, jak poznávat, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe, pěstovat kladný vztah k přírodě.

 

 

Cíle

 

 

Činnosti

 

 

1.     Oblast biologická -Dítě a jeho tělo

Rozvoj a užívání všech smyslů

Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

 

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 

 

 

 

 

 

 

2.     Oblast psychologická -Dítě a jeho psychika

 

Jazyk a řeč

Rozvoj řečových schopností a jazykových produktivních dovedností

 

 receptivních dovedností

 

Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

 

Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie

Rozvoj tvořivosti

 

Rozvoj a kultivace paměti

 

Rozvoj pozornosti

 

Sebepojetí, city a vůle

Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

 

 

 

-         sluchové hry

-         procvičení zrakového vnímání

-         procvičení jemné motoriky a hmatu

-         vázání uzlů a smyček

-         péče o pořádek ve svých věcech i v okolí

-         vystřihování a lepení

-         gymnastické cvičení- procvičení rovnováhy (chůze po laičce s obměnami)

-         lokomoční cvičení – přeskoky překážek, hod na cíl

-         zachovávat správné držení těla

-         příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí

 

 

-         jazykové cvičení mluvidel + dechové cvičení

-         hra se slovy – hledáme rýmy

 

-         poslech pohádky (maňáskové, divadelní představení,čtené pohádky) + rozhovor o pohádce

-    artikulační řečové , sluchové a rytmické hry, hry se slovy,   

      slovní hádanky, vokální činnosti

-    společné diskuse, rozhovory, indiv. a skupinová konverzace

  

-    přednes, recitace, dramatizace, zpěv

-    grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen

-         paměťové hry

-         hledáme prvky na obrázku

-         hra „Co se ztratilo?“

-    příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

-         vyjádření prožitků a pocitů slovně, výtvarnou formou

 

-         činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky

-         činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama, odlišení od

     ostatních

-         cvičení organizačních dovedností

 

 

3.     Oblast interpersonální -Dítě a ten druhý

Posilování prosocionálního chování ve vztahu k ostatním lidem

Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

Rozvoj kooperativních dovedností

-    činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž  

      dítě žije – rodina, mateřská škola

-         četba, vyprávění a poslech pohádek, příběhů s etickým

obsahem a poučením

-         hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti a k pomoci 

druhému

 

 

4.     Oblast sociálně-kulturní -Dítě a společnost

Vytváření základů estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění

Vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností

Rozvoj společenského a estetického vkusu

Vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách

Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

 

-         aktivity přibližující dětem svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur

-         hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce

-         aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty v jednání lidí

-         hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává

-         setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu

-         přípravy a realizace společných zábav a slavností

-         tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické, podněcující tvořivost a nápaditost, estetické vnímání a vyjadřování a tříbení vkusu.

 

 

 

 

5.     Oblast environmentální -Dítě a svět

Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Vytváření povědomí o sounáležitosti se živou přírodou

Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 

-         ekologicky motivované hravé aktivity

-         smysluplné činnosti přispívající k péči o ŽP a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí

-         pozorování životních podmínek a stavu ŽP, poznávání ekosystémů

-         využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice

-         praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály

 

 

Klíčové kompetence:

1.                                              kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

2.                                              kompetence k řešení problémů: chápe, že vyhýbat se problémům nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

3.                                              komunikativní kompetence: ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizím jazykům, ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

4.                                              sociální a personální kompetence: je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem, chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

5.                                              činnostní a občanské kompetence: Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí

ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že svým chováním se na něm podílí

uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidi mají 

stejnou hodnotu.

 

 

Projekt:

 

„S počítačem za poznáním

 

Zaměření: Informační gramotnost a využití ITC technologií.

 

Úvodem:

 

Tímto rokem počínaje otvíráme novou počítavou učebnu pro děti naší MŠ. Budou se tak v rámci našeho projektu  „S počítačem za poznáním“ seznamovat s ITC technikou a vzdělávat se tak nenásilnou formou v oblasti informační gramotnosti.

 

Možná si rodiče a nejen ti budou klást otázku, zda je zařazení takového projektu vhodné pro děti tak útlého věku? Zda to není dokonce nadbytečnost?  Počítače jsou přece všude kolem nás a děti k nim mají volný přístup. Právě proto! Děti mají k počítačům a internetu (potažmo televizi atd.) skutečně velmi brzo přístup takřka neomezený, jsou doslova v obležení masmédií. Informace jsou na ně chrleny ze všech stan: rádio, reklamy, televize, internet, výmluvné fotomontáže úvodních stran časopisů a jiných tiskovin…. Umí si však naše děti s touto změtí informací poradit? Hovoří s nimi někdo o tom, co je pro ně vhodné a na co mají ještě čas? Domnívat se, že tyto vlivy na ně nepůsobí, že je nevnímají by bylo velkou chybou.

Právě proto jsme zahrnuli projekt „S počítačem za poznáním“ do naší výuky a doufáme, že naučí naše děti využívat ITC technologie ve svůj prospěch a nikoliv v neprospěch.

 

 

Náš projekt je rozdělen do několika částí:

 

1.    Přímá práce dětí s počítačem: 

 

Věk: od 5 let

 

Cíl:

 

·        Naučit se technicky zacházet s počítačem: pojmenovat části PC,  zapnout a vypnout PC, základní ovládání PC ( umět uchopit správně počítačovou myš, dvojklik, základní orientace na klávesnici- enter, esc, mezerník, Shift, delete …..)

·        Využívání vzdělávacích programů pro děti předškolního věku a tím děti zábavnou  a hravou formou vzdělávat a tříbit logiku a kreativitu.

·       Nabízet dětem takové počítačové hry, které jsou přiměřené jejich věku. Budou je bavit, budou jim odměnou, naučí je hledat netradiční a nové cesty k cíli a naučí se využívat intuitivní herní navigaci. Cílem je i to, aby poznaly, že je mohou bavit i jiné hry než jen „střílečky“.

 

2.    Využívání ITC  učitelkami v běžném vzdělávacím programu:

 

Věk: od 2  let

 

Cíl:

 

·        Společné vyhledávání informací a obrázků k danému tématu na internetu.

·        Využívání vzdělávacích DVD a CD- ROM.

·        Využívání PC, TV k prohlížení, úpravě a zálohování společných fotografií.

·       Využívání interaktivní tabule s programy.

 

3.    Orientace v informacích:

 

       Věk: od 3 let

 

       Cíl:

 

·    Naučit děti, že média jsou plná informací jak užitečných a pravdivých, tak i zkreslených a lživých. Učit děti hledat vodítka k rozpoznání těchto různých informací.

·        Vysvětlovat dětem co je pro ně vhodné, co ne a proč.

·        Odpovídat jim na jejich dotazy a tím jim usnadnit orientaci v informační změti.

·        Vysvětlovat dětem jak mohou být přes média ovlivňovány a manipulovány.

·        Upozorňovat na nebezpečí internetu a zejména sociálních sítí.

 

 

Projekt:

 

 „Logopedická prevence“

 

Logopedická prevence dětí v mateřské škole je důležitou součástí pedagogické činnosti. Významně přispívá k rozvoji přiměřené jazykové vybavenosti dětí. Dítě v předškolním věku by mělo zvládnout základy spisovného jazyka v řečovém projevu tak, aby bylo schopno souvisle a srozumitelně se vyjadřovat a úspěšně navazovat kontakty s ostatními dětmi a dospělými. Výslovnost je výsledkem smyslového vnímání celkové obratnosti a především všestranného rozvoje řeči, a proto je třeba věnovat intenzivní péči jazykové výchově dětí již od raného věku.

V dnešní době je problém špatné výslovnosti velmi rozšířen i v naší mateřské škole se s tímto problémem setkáváme stále ve větší míře.  Příčin tohoto jevu je velmi mnoho, bohužel je většinou nemůžeme z naší pozice příliš ovlivnit, tím větší úsilí musíme vynaložit, chceme-li vzniklou vadu odstranit.

 

 Dítě v předškolním věku by mělo zvládnout základy spisovného jazyka v řečovém projevu tak, aby bylo schopno se souvisle a srozumitelně vyjadřovat a úspěšně navazovat kontakty s ostatními dětmi a dospělými. Výslovnost je výsledkem smyslového vnímání celkové obratnosti a především všestranného rozvoje řeči, a proto je třeba věnovat intenzivní péči jazykové výchově dětí již od raného věku.

 

Děti v předškolním věku mají méně závažné, ale často i závažné problémy s řečí. Jedná se o opožděný vývoj řeči až nemluvnost, vady výslovnosti, huhňavost, breptavost, neurotické poruchy a centrální poruchy řeči. V některých případech tyto vady přetrvávají i při nástupu dítěte do základní školy. Logopedická prevence v MŠ je proto nedílnou součástí pedagogické činnosti.

 

Pro zlepšení této prevence by bylo přínosné získání finančních prostředků k zakoupení moderních pomůcek a her určených k nápravě řeči a odstranění vad.

 

Běžně užívané metody jako např.: mechanické opakování slabik, slovních spojení, pojmenování obrázků na kartičkách atd. přestává být dostačující.

Pro děti obklopené nejnovější ICT technologií nejsou tyto metody příliš lákavé ani zajímavé, zkrátka je nebaví, dokonce na ně mohou působit stresujícím dojmem. Právě proto vidíme využití ICT technologií jako jednu z cest vedoucí k tomu, aby logopedie byla pro děti zábavnou, hravou a přitažlivou. S nejnovější technikou je nespornou výhodou možnost: 

1.     Zapojení více smyslů a tím výuku zefektivnit.

2.     Zapojení většího počtu dětí.

3.     Častější a intenzivnější práce s dětmi.

 

Tímto školním rokem počínaje, v naší mateřské škole otvíráme počítačovou učebnu, kde se děti budou vzdělávat nejen v oblasti využívání ICT technologií, ale mohou si zábavnou formou prohlubovat a fixovat všeobecné znalosti.

Rádi bychom tuto učebnu využily i v rámci projektu „Logopedické prevence“. V současnosti je učebna vybavená patnácti počítačovými sestavami pro děti, jedním centrálním počítačem pro učitelku a tiskárnou. Centrální počítač učitelky je připojen k internetu, počítače jsou propojené interní sítí.

Toto vybavení bohužel neumožňuje plně využít potenciál této učebny pro projekt „Logopedické prevence“. Lepším technickým vybavením bychom mohly podstatně zefektivnit výuku a tím i působit na větší skupinu dětí.

 

Rádi bychom proto dovybavili počítačovou učebnu ICT technologií, ale i jednotlivé třídy tak, aby byl vzdělávací proces v této oblasti co nejproduktivnější.

 

 

Uplatnění vybavení:

 Individuální práce pod vedením učitelky.

 

Metody:

·        Pexesa provázená hlasem.

·        Pojmenovávání obrázků se zpětnou vazbou výslovnosti.

·        Hry ovládané mluveným slovem.

·        Vybírání obrázků mluveným slovem.

·        Básničky.

·        Pohádky.

 

Dovybavení tříd:

 

Interaktivní tabule s integrovaným data-projektorem.

 

Uplatnění vybavení:

·        Zapojení většího počtu dětí do výukového programu.

·        Kooperace dětí ve skupině.

 

Metody:

·        Prohlížení obrázků a opakování výslovnosti podle fonetického vzoru.

·        Přiřazování vyslovování hlásek k obrázku.

·        Pojmenovávání nabízených obrázků.

·        Třídění obrázků do logických skupin a jejich pojmenovávání.

·        Vybírání nehodícího se obrázku ze skupiny a pojmenovávání.

·        Propojení grafomotorického cvičení s mluveným slovem.

·        Logopedické pexeso provázané hlasem.

·        Pojmenovávání obrázků se zpětnou vazbou výslovnosti.

 

Tablety se speciálními programy

 

Uplatnění vybavení:

·        Zajímavé médium pro děti.

·        Individuální práce pod vedením učitelky.

·        Samostatná práce u větších dětí.

·        Možnost dynamického zařazení do běžného programu dne.

·        Technologie dostupná v mnohých rodinách- zapojení rodiny, aplikaci podporuje android, který je běžnou výbavou tzv. chytrých telefonů iPhone, a iPad.

·         

 

Metody:

·        Pexesa provázená hlasem.

·        Pojmenovávání obrázků se zpětnou vazbou výslovnosti.

·        Používání speciální aplikace určené pro nápravu logopedických vad- „Logopedie /PMQ/“

1.     V sekci „prohlížej“ si děti obrázky pouze prohlíží, seznamují se s nimi a opakují slova, která slyší.

2.     V sekci „poznej“ se vždy ukáže šest obrázků a dítě má podle instrukcí příslušný obrázek vybrat a slovo zopakovat. Při tomto úkolu děti zjistí, zda dávaly dobrý pozor při prohlížení a procvičí si správnou výslovnost.

3.     V sekci „mluv“ si děti nejdříve poslechnou správnou výslovnost slova spojeného s obrázkem a následně nahrají sami sebe. Nahranou výslovnost si potom mohou poslechnout a porovnat.

4.     Logopedické pexeso.

·        Využívání nejrůznějších aplikací využívající metody pojmenovávání obrázků se zpětnou vazbou výslovnosti.

 

Logopedické koutky

 

Uplatnění vybavení:

·        Kooperace dětí.

·        Možnost volby hry- pomůcky .

·        Možnost volby kolektivu nebo individuální práce.

·        Zařazení do spontánních her.

·        Zjištění preference pomůcek ze strany jednotlivých dětí.

·        Zjištění zda dítě upřednostňuje práci ve skupině nebo individuální- to potom respektovat i při logopedické prevenci.

 

 Vybavení logopedických koutků:

 

·        Deskové společenské hry např.:      „Rozhýbej svůj jazýček“.

Bim-bam hra se zvuky“ - obrázková desková hra doplněná CD.

Tick Tak Bum Junior!“        - podporuje kreativitu, spontánnost a slovní zásobu.

·        Logopedická pexesa.

·        Obrázková Lotta.

·        Dřevěné puzzle- obrázek+ počáteční písmeno.

·        Obrázkové knížky s básničkami zaměřené na supinu problematických hlásek.

 

Druh vybavení se bude odvíjet od věku dětí na dané třídě.

Výběr dalších pomůcek bude ještě konzultován s klinickou logopedkou.

 

Softwarové vybavení

 

·        Software na tablety, iPhone, iPod .

·        „Naslouchej a hraj si.“ CD- ROM.

·        „Chytré dítě“ CD- ROM.

·        Bim-bam hra se zvuky“ – obrázková desková hra doplněná CD.

Další programy budou vybírány podle doporučení klinického logopeda a na základě zkušeností paní učitelek s logopedickým kurzem.

 

Organizace vzdělávacího procesu v oblasti logopedické prevence.

Logopedická prevence je každodenní součástí řízených činností. Děti hravou formou provádí cvičení uvolňující mimické svaly a jazyk jako součást gymnastiky mluvidel,  dechovými cvičeními prohlubují správné dýchání nosem a ústy. Za pomoci vhodné motivace procvičují výslovnost jednotlivých hlásek, slabik, slov, veršů a celých říkadel. Děti si osvojují komunikační dovednosti.                                                                                                                                              1x týdně pracuje s dětmi, vyžadující speciální péči v oblasti logopedie, paní učitelka s logopedickým kurzem. Písemnou formou rodiče informuje a doporučuje další cvičení.

S projektem „Logopedické prevence“ bychom rádi zařadily nové prvky, tak aby bylo působení v této oblasti co nejintenzivnější.

Každodenní logopedická prevence v rámci řízených činností bude zachována.  

Nově v každé třídě vznikne „Logopedický koutek“, který bude vybaven logopedickými pomůckami- hračkami, s kterými si děti budou moci hrát dle svého zájmu, a tak se nenásilnou formou zdokonalovat v oblasti komunikace. Zároveň tyto pomůcky bude využívat paní učitelka při individuální práci.

Na každé třídě bude k dispozici tablet se speciálním softwarem zaměřující se na oblast logopedické prevence. Ten budou moci paní učitelky operativně využít při individuální práci s dětmi s vadami řeči a výuku tak ozvláštnit o nové a pro děti zajímavé médium.

Paní učitelky s logopedickým kurzem budou i na dále pracovat 1x týdně se skupinou dětí vyžadující speciální logopedickou péči. Hlavní náplní těchto lekcí je vyvozování hlásek. Toto cvičení probíhá po obědě. Nově bude zařazena do programu práce s interaktivní tabulí, kde budou využívány speciální programy zaměřené na logopedickou prevenci např.: logopedické pexeso, přiřazování hlásek k obrázkům, pojmenovávání obrázků, řečové cvičení doprovázené grafomotorikou…..

V případě potřeby intenzivnějšího působení na jednotlivce bude mít paní učitelka se speciálním logopedickým kurzem nově možnost zkrátit odpočinek na lehátku a pracovat s dětmi individuálně. Toto se týká předškolních dětí, ti mají obvykle potřebu odpočinku kratší než-li ostatní.

V současnosti se 1x týdně předškolní děti vzdělávají v oblasti ICT technologií v počítačové učebně, s novým vybavením bude možno zařadit programy na PC zaměřené na logopedickou prevenci a rozšíření komunikačních dovedností.

Nově budou paní učitelky specializující se v oblasti logopedické prevence osobně každý týden informovat rodiče o vývoji situace a doporoučí jim další vhodné postupy jak procvičovat jednotlivé hlásky. Věříme, že častější kontakt s rodiči pomůže posílit vzájemnou důvěru a iniciativu.

 

Spolupráce s rodiči:

 

I doposavad jsme se s rodiči při logopedické prevenci snažily spolupracovat. Dětem jsme domů dávali slovní spojení k procvičování, tato však není příliš úspěšná metoda. Děti doma mají lákavější nabídku činností a rodiče často nemají dostatek trpělivosti a metodické znalosti k navázání na naší práci.

 

Rádi bychom proto uspořádali několik metodických schůzek pro rodiče. V rámci těchto setkání by se rodičům představil nový projekt „Logopedické prevence“, součástí bude i ukázková hodina v počítačové učebně, způsob využití interaktivní tabule, tabletů a ostatních pomůcek.

Rodičům budou nabídnuty a demonstrovány vhodné metody a náměty práce v domácím prostředí.

Jako nejpřitažlivější pro většinu rodičů i dětí se nám jeví využití softwarové aplikace, kterou si mohou sami instalovat na svůj osobní tablet nebo tzv. chytrý mobilní telefon telefonů - iPhone, a iPad podporující operační systém android.  Věřím, že tato metoda bude velmi oblíbená díky přitažlivosti samotného média, děti rádi ovládají telefony, počítače, tablety…, líbivá je i grafika a ovladatelnost dotykem je intuitivní a pro děti přirozená. Nespornou výhodou je možnost použít médium takřka kdykoliv a kdekoliv, když dítko potřebujete zabavit- v čekárnách, při dlouhé cestě autem atd.

Rodiče se budkou moci podrobně seznámit s CD- ROMY- používané v rámci logopedické prevence, pomůckami v logopedických koutcích a odbornou literaturou, kterou mají k dispozici paní učitelky.

 

Rodičům bude nabídnuta možnost individuálních schůzek, kde budou seznámeni s nejvhodnějšími metodami vedoucí k odstranění logopedických vad právě u jejich dítěte.

Rodiče si budou moci techniky prakticky vyzkoušet pod vedením  paní učitelky, která s dítětem pracuje, tak aby se nedopouštěli nepřesností a chyb při jejich provádění a tím proces nápravy logopedických vad zbytečně neprodlužovaly.

 

Paní učitelky specializující se v oblasti logopedické prevence budou osobně každý týden informovat rodiče o vývoji situace a doporoučí jim další vhodné postupy.

 

V rámci tohoto projektu budou mít rodiče s děti možnost účastnit se přednášky PaedDr. Ivany Bečvářové o významu arteterapie a dramatizace v oblasti logopedické prevence. Přednáška bude doplněná řadou praktických cvičení.

 

V neposlední řadě budou rodiče vyzvání v rámci společného workshopu k zhodnocení celého projetu. Poskytnou nám tak zpětnou vazbu, zda pro ně byl projekt přínosný, jaká metoda byla z jejich pohledu nejefektivnější. Pomohou nám k výběru těch nejlepších metod, taktik a k optimalizaci intenzity působení v této oblasti vzdělávání.

 

Z tohoto setkání bude učiněn zápis, který bude soužit jako podklad k evaluaci celého projektu.

 

 Podaří-li se nám udělat „cvičení obratnosti jazýčků“  pro děti zábavnější a  rodiče zodpovědně zapojit do projektu „Logopedické prevence“ dá se očekávat rychlejší náprava vad výslovnosti a tím i efektivnější myšlenkový rozvoj v dalších oblastech a celkové zkvalitnění života jejich dítěte.

 

 

Evaluace projektu.

 

Bude svolána schůze veškerého pedagogického sboru včetně vedení organizace. Všichni budou seznámeni se zápise z workshopu s rodiči.

Pedagogové budou moci projekt zhodnotit jak z hlediska metodické působení v oblasti logopedické prevence, tak i z hlediska organizace celého projektu.

Paní učitelky provádějící logopedickou prevenci zhodnotí posun jednotlivých žáků ze své skupiny, míru aktivity rodičů, nejefektivnější metody z jejich pohledu a vyjádří se k organizaci projektu.

Tyto poznatky a názory budou vyhodnoceny, budou zvoleny nejlepší postupy a metody a ty pak budou zahrnuty jako součást ŠVP.

 

Logopedický projekt „Hastrmánkovy jazykové hýbánky

 

Naše mateřská škola je jednou z největších v Táboře. Má devět tříd a cca 230 dětí. Logopedické prevenci se věnujeme již několik let, neboť se stále zvyšuje počet dětí s vadami výslovnosti, některé nemluví při nástupu do mateřské školy vůbec. Snažíme se o včasné zachycení rizikových dětí, které mají deficity ve více oblastech – sluchové vnímání, zrakové vnímání, krátkodobá paměť, řeč.

Prvních šest let života je pro děti rozhodující. Děti se učí s jazykem pracovat, učí se zacházet s komunikačním systémem, kterému je vystaveno, a my se snažíme, aby mateřská škola byla ideálním místem, kde se rozvíjí dětská komunikace. Pokud se dítě v tomto věku intenzivně jazykově nerozvíjí, má později malou slovní zásobu, problém vyjádřit se, odlišit pojmy.

Vše probíhá formou hry, která je primární aktivitou v tomto věku. Logopedie není jenom o mluvení a dýchání, ale i o jemné motorice. V mateřské škole úzce spolupracujeme s paní logopedkou a s klinickým logopedem.

Máme dvě třídy se sportovním zaměřením, pomocí pohybových činností spojujeme logopedii s pohybem, dítě rozvíjíme celkově přes hrubou motoriku až po motoriku mluvidel.

Hry a činnosti provádíme tak, aby se prolínaly různými aktivitami v průběhu celého dne. Snažíme se spojit pohyb, cvičení dechu, hudební nástroje, sluchové vnímání, rytmizaci. Prožitkovou formou děti získávají nové zkušenosti s neverbální komunikací.

 

 

Polytechnická výchova

 

Název projektu: „Šikovné ručičky kluka i holčičky“

Předškolní věk má zásadní vliv na rozvoj technického a senzomotorického myšlení.
Vhodně vedená polytechnická výchova v mateřské škole proto může vlastnosti dětí pozitivně formovat a povzbudit jejich touhu vytvářet konkrétní hodnoty. U dětí dochází k rozvoji smyslového vnímání, fantazie, senzomotorických dovedností, nervové koordinaci, intelektu, myšlení, tvořivosti, technické představivosti a také smyslu pro spolupráci a vzájemnou pomoc. Ve své podstatě tak hovoříme o technickém vzdělávání dětí v mateřské škole.

Zakoupením vhodných stavebnic budeme u dětí rozvíjet tvořivé myšlení, technické zájmy dětí.

Vybraly jsme vhodné stavebnice na rozvoj polytechnického vzdělávání dětí, jedná se o stavebnici MAGFORMERS, která dětem přibližuje základy geometrie, prostorové představivosti formou zábavné hry. Je ideální pro děti ve věku 2-10let.

Stavebnice: MEGA BRAIN             12650                  5x = 63250

                    MASTER PREMIUM  8250           2x = 16500

                    JUMBO PLUS             8970           2x = 17940

                     

Další stavebnicí je GENII CREATION , která obsahuje magnety, které se samy natáčejí tak, aby se všechny dílky k sobě vždy pouze přitahovaly. Každá plocha je pokryta jedním nebo více magnety, což umožňuje vytvářet neobyčejně mnoho tvarových kombinací. Stavebnice Genii Creation obsahují i relativně drobné dílky s jemnými detaily, jsou proto vhodné pro děti od 3 let výše.

Stavebnice ARCHITEKT                8811     5x = 44055

                   ART FANTASY           6075     4x = 24300

 

Celková cena 16.6045 Kč, ceny jsou uvedené dle informačního zdroje.

http://www.magformers.cz/uvodni-stranka/genii-creation

 

Očekávané výstupy:

 

Dítě a jeho tělo

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)

 

Dítě a psychika

rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci

vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 

vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)

 

Dítě a ten druhý

spolupracovat s ostatními

 

Dítě a společnost

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

 

Dítě a svět

mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

 

Metody a formy práce

Důležité je dát dětem dostatek času, prostoru a materiálu pro možnost spontánních aktivit. Při řízených činnostech volíme z pohledu organizačních forem především individuální, skupinové a kooperativní formy vzdělávání. Z pohledu metod se pak jedná především o metody názorné (předvádění a pozorování, práce s obrazem, instruktáž) a metody činnostní (napodobování, manipulování, laborování a experimentování, vytváření dovedností, produkční metody)

 

V naší mateřské škole vedeme děti k lásce k přírodě, tato činnost se prolíná celým rokem, třídíme s dětmi odpad – papír, plasty, chodíme s nimi do přírody, děláme přírodovědecké expedice, pozorujeme přírodu pomocí lupy, mikroskopu…

 

Polytechnická výchova v praxi

Naše mateřská škola se skládá z 9 tříd. Všechny tyto třídy vychází Školního vzdělávacího programu.

Tento si učitelky rozpracovávají do podtémat ve svých Třídních vzdělávacích programech podle

složení dětí a podle jejich specifických potřeb na třídách. Mateřská škola se snaží o všestranný rozvoj

dítěte a více pozornosti chceme věnovat polytechnické výchově. Chtěli bychom u dětí dále rozvíjet

tyto schopnosti:

-  získat základní a praktické pracovní dovednosti a návyky při práci s různými materiály

-  poznat vybrané materiály

-  osvojit si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základy organizace,

plánování práce

-  vytvářet si pozitivní vztah k práci

-  poznat vybrané materiály a jejich užité vlastnosti, naučit se volit a používat pro práci vhodné

nástroje, nářadí a pomůcky, osvojit si jednoduché pracovní postupy potřebné pro běžný život

-  osvojit si základy organizace, plánování práce a technologické kázně

-  vytvářet si aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí

-  získat orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce poznávat a

učit se používat nová multimédia

Jednotlivé oblasti vzdělávání v předškolním zařízení jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě

vytváří k sobě samému , k druhým lidem i okolnímu světu. Těchto oblastí je celkem pět: biologická,

psychologická, interpersonální , sociálně kulturní a environmentální. Od nich jsou pak odvozeny i

jednotlivé oblasti předškolního vzdělávání, které RVP PV(2004) nazývá:

  Dítě a jeho svět

  Dítě a jeho psychika

  Dítě a ten druhý

  Dítě a společnost

  Dítě a svět

Pracovní činnosti se objevují ve výše jmenovaných oblastech, a to v různých formách:

Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

-  zdokonalování dovednost v oblasti jemné motoriky

-  rozvoj a užívání všech smyslů

Vzdělávací nabídka:

-  manipulační činnosti, jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním a

materiály

-  konstruktivní činnosti

-  jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání,

úklidu, úpravy prostředí apod.

Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

Jazyk a řeč

-  rozvoj komunikativních dovedností

Vzdělávací nabídka:

-  komentování zážitků a aktivit z pracovní činnosti

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

-  posilování přirozených poznávacích pocitů

 

Vzdělávací nabídka:

-  záměrné pozorování předmětů, určování a pojmenování

-  motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností

-  badatelsky orientované hry s materiálem a předměty

-  řešení problémových úloh

Sebepojetí, city, vůle

-  poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolí

-  rozvoj kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

Vzdělávací nabídka:

-  činnosti zajišťující radostné prožitky

-  estetické a tvůrčí aktivity

Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

-  rozvoj kooperativních dovedností

Vzdělávací nabídka:

-  společné aktivity nejrůznějšího zaměření

Dítě a společnost  (oblast sociálně kulturní)

-  společné hry a skupinové aktivity

-  estetické vnímání

-  situační hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí

Dítě a svět (oblast environmentální )

-  osvojení si pravidel zdravého prostředí

Vzdělávací nabídka:

-  praktické užívání techniky a hraček

-  seznamování s přírodninami, lidskými produkty

-  péče o životní prostředí

Tyto oblasti vzdělávání jsou vzájemně propojeny, navzájem se ovlivňují a vytvářejí celek, který je

ovšem neoddělitelný od životní zkušenosti (RVP PV 2004).

Pracovní výchova v mateřské škole, která je neoddělitelnou součástí polytechnické výchovy proniká

všemi činnostmi dítěte a prvním stupněm systematické přípravy dítěte na práci. Dítě si musí na práci

postupně zvykat a pochopit její smysl. Již zde se formují základní morální vlastnosti jako je pocit

zodpovědnosti, cílevědomosti, pracovní odvahy a sebekázně. Při pracovních činnostech se zároveň

vyvíjí, rozšiřuje a prohlubuje smyslové vnímání, fantazii, senzomotorické dovednosti, intelekt,

technickou představivost, myšlení, tvořivost, smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc.

Dítě v mateřské škole se učí především na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou

skutečností. Polytechnická výchova v mateřské škole je proto založena na přímých zážitcích dítěte a

vychází z jeho samostatné činnosti, přirozené zvídavosti a potřeby objevovat. Veškeré činnosti tak

využívají přirozený tok dětských myšlenek a spoutáních nápadů. Pracovní činnosti pak smysluplně

obohacují denní program dítěte v průběhu docházky do předškolního zařízení a připravují ho tak

pozvolna na nástup do základní školy.

S těmito všemi spojitostmi naše mateřská škola tento rok 2016 zařadila do svých nadstandardních

aktivit „Malého kutila“, kde bychom chtěli tyto oblasti rozvíjet ještě v širším smyslu.

(zdroj : Obsah, metody a formy polytechnické výchovy

v mateřských školách (CZ.1.07/1.3.00/48.0033)

 

Enviromentální výchova

 

Jestliže se na enviromentální výchovu v předškolním věku nezapomene, pak si lidé budou přírody vážit a chránit ji, protože hodnoty, postoje a názory člověka se utvářejí právě v raném dětství.

Smyslem enviromentální výchovy je především probuzení zájmu o okolní prostředí.

Nestačí dětem jen umožnit kontakt s přírodou, ale je třeba jim umožnit také zkušenosti, aby mohly přemýšlet o tom, že lidé jsou součástí přírody, že příroda je naším životním prostorem (vzduch, voda., půda), že příroda je zdrojem všeho, co vyrábíme.

 

Charakteristika enviromentální výchovy:

           EVVO = enviromentální výchova, vzdělání a osvěta

           EVVO vede k myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace. Cílovou skupinou jsme tedy všichni, bez ohledu na věk nebo vzdělání

 

Hlavní úkol enviromentální výchovy:

           systematické působení na mladou generaci (včetně dětí předškolního věku) za účelem přijetí hodnot a jednání nezbytného pro ochranu a péči o životní prostředí

 

Obsah EVVO

           vytváření nejen pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti sociální, ekonomické a kulturní oblastí, které vede k pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba vytváří

 

Cíl EVVO

           objektivní informovanost o stavu a vývoji životního prostředí a předání takových znalostí a dovedností, které vytváří silnou motivaci k změnám, které povedou ke zdravému a funkčnímu prostředí kolem nás

           učit děti životnímu umění dívat se a vidět - očima, rozumem, srdcem

           vytvářet v dětech základy správného postoje k životnímu prostředí a to jak přírodnímu, tak kulturnímu a sociálnímu

           ovlivňovat pozitivně hodnotový žebříček, který si děti teprve začínají vytvářet

 

Klíčové kompetence, ke kterým v rámci EVVO směřujeme:

         kompetence k učení

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí a experimentuje

- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení

- klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje

- chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

 

         kompetence k řešení problémů

- řeší problémy, na které stačí

- problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti

- rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou - dokáže mezi nimi volit

- chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je výhodou

 

         komunikativní kompetence

- samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi

- v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými

- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu

 

         sociální a personální kompetence

- umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

- uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

- dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším

- ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit

- při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje

 

         činnostní a občanské kompetence

- chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

- smysl pro povinnost ve hře, práci i učení

- k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně

- váží si práce i úsilí druhých

- , že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a může je ovlivnit

 

 

Konkrétní způsoby realizace enviromentální výchovy

· zařazení naší MŠ v celostátní síti MRKVIČKA

·vzdělávání učitelek v rámci DVPP a akcí, které nabízí MRKVIČKA v oblasti enviromentální výchovy

· používání her, názorných metod, praktických činností, pokusů, experimentů, pozorování

·upřednostňování prožitků před elementárními znalostmi

· využívání prostorů zahrady MŠ, vycházky do okolí s cílem enviromentální výchovy

Mateřská škola Hastrmánek spolupracuje - Centrum ochrany fauny ČR (centrum ekologické

                                                                      výchovy  pobočka Tábor)

 

Pracovníci cetra přijíždí do MŠ s výchovnými programi dle výběru učitelek jednotlivých tříd. Poznatky dále využívají    při práci s dětmi – procvičují a rozšiřují znalosti dětí

 

- Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia v                                                           Českých Budějovicích.

Učitelky jsou zapojeny do programu MRKVIČKA, v rámci dalšího vzdělávání se účastní vzdělávacích programů např. 3  vzdělávací exkurze: Soulad s krajinou- NOVOHRADSKÉ HORY

 

                                                                                     Soulad skrajinou – SCHREMS

                                                                                     Soulad s krajinou – TÁBORSKO

                                                                         dále:

                                                                                     TOULAVÝ AUTOBUS PO PŘÍRODNÍCH

                                                                                     ZAHRADÁCH NA JIHU ČECH

 

V roce 2016 se paní učitelky soustředily na úpravu zahrady ve smyslu založení bylinkového záhonku a květinového záhonku. Pokračovat budou dle možností např. zbudování nášlapného chodníku, hmyzí domeček, výsadba keřů, květin (návrat ptáků, motýlů, hmyzu)

 

Již několik let spolupracuje MŠ s myslivcí- dětí sbírají kaštany, žaludy, přeškoláci chodí do lesa na vycházku s programem.

Vedeme děti k třídění odpadu – sběr papíru na jednotlivých třídách

                                                  - využívání např. plast lahví na různé výrobky (vánoční ozdoby)

- sběr víček

 

Na procvičování lze využít:   http://www.tonda-obal.cz         

                                              http://www.evvoluce.cz/vyukove-balicky/vyukove-balicky.php